Privātuma politika

Frontside, SIA apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami komercdarbības veikšanai. Frontside, SIA arī apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

Tiek apkopoti un uzglabāti šādi dati:

  • Pasūtītāja vārds un uzvārds.
  • Telefona numurs.
  • E-pasts adrese.
  • Produktu piegādes adrese.
  • Uzņēmuma reģistrācijas dati
  • Klienta bankas konta informācija

Frontside, SIA uzkrāj un apstrādā Klienta datus tikai savu pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Frontside SIA neuzglabā klientu norēķinu karšu datus, tie tiek uzglabāti maksājumu apstrādes operator Swip.lv sistēmās.

Klienta datus aizsargā SSL sertifikāts, kas nodrošina datu komunikācijas šifrēšanu starp klienta datoru un Frontside.lv internet vietni.

Klienta dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Klients, vai tas ir nepieciešams Frontside, SIA un Klienta savstarpējo līgumsaistību izpildei, vai arī, ja šo informāciju pieprasa likumsargājošās iestādes likumdošanā noteiktā kārtībā.

Nepieciešamības gadījumā Klients ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Klienta datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā. 

Gadījumā, ja lietotājs vēlas: attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Klienta datus no servisa, radušies kādi jautājumi par jūsu Klienta datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar Frontside, SIA pa e-pastu: info@frontside.lv.

Frontside, SIA ir tiesīgs grozīt šos Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem.